انواع پیام های ارسالی

انواع پیام‌هایی که ربات شما می تواند ارسال کند، به شرح ذیل است:


پروتو *ChatSendMessage


پارامتر های پروتو ChatSendMessage:

1. ارسال پیام متنی

پارامترنوعتوضیحات
messagestringمحتوای متن ارسالی ربات است.
message_typestringنوع داده ارسالی را مشخص می‌کند که در این نوع پیام مقدار TEXT است.
room_idstringشناسه منحصربفرد کاربر است.

2. ارسال تصویر

پارامترنوعتوضیحات
attachmentanyمحتوای عکس ارسالی است که شامل توکن عکس ، حجم عکس ، اسم عکس و ....
message_typestringنوع داده ارسالی را مشخص می‌کند که در این نوع پیام مقدار IMAGE است.
room_idstringشناسه منحصربفرد کاربر است.

3. ارسال متن و تصویر

پارامترنوعتوضیحات
messagestringمحتوای متن ارسالی ربات است.
attachmentanyمحتوای عکس ارسالی است که شامل توکن عکس ، حجم عکس ، اسم عکس و ....
message_typestringنوع داده ارسالی را مشخص می‌کند که در این نوع پیام مقدار IMAGE_TEXT است.
room_idstringشناسه منحصربفرد کاربر است.

4. ارسال فیلم

پارامترنوعتوضیحات
attachmentanyمحتوای فیلم ارسالی است که شامل توکن فیلم ، حجم فیلم ، اسم فیلم و ....
message_typestringنوع داده ارسالی را مشخص می‌کند که در این نوع پیام مقدار VIDEO است.
room_idstringشناسه منحصربفرد کاربر است.

5. ارسال فیلم و متن

پارامترنوعتوضیحات
messagestringمحتوای متن ارسالی ربات است
attachmentanyمحتوای فیلم ارسالی است که شامل توکن فیلم ، حجم فیلم ، اسم فیلم و ....
message_typestringنوع داده ارسالی را مشخص می‌کند که در این نوع پیام مقدار VIDEO_TEXT است.
room_idstringشناسه منحصربفرد کاربر است.

6. ارسال موزیک

پارامترنوعتوضیحات
attachmentanyمحتوای موزیک ارسالی است که شامل توکن موزیک ، حجم موزیک ، اسم موزیک و ....
message_typestringنوع داده ارسالی را مشخص می‌کند که در این نوع پیام مقدار AUDIO است.
room_idstringشناسه منحصربفرد کاربر است.

7. ارسال موزیک و متن

پارامترنوعتوضیحات
messagestringمحتوای متن ارسالی ربات است
attachmentanyمحتوای موزیک ارسالی است که شامل توکن موزیک ، حجم موزیک ، اسم موزیک و ....
message_typestringنوع داده ارسالی را مشخص می‌کند که در این نوع پیام مقدار AUDIO_TEXT است.
room_idstringشناسه منحصربفرد کاربر است.

8. ارسال صوت

پارامترنوعتوضیحات
attachmentanyمحتوای صوت ارسالی است که شامل توکن صوت ، حجم صوت ، اسم صوت و ....
message_typestringنوع داده ارسالی را مشخص می‌کند که در این نوع پیام مقدار VOICE است.
room_idstringشناسه منحصربفرد کاربر است.

9. ارسال فایل

پارامترنوعتوضیحات
attachmentanyمحتوای فایل ارسالی است که شامل توکن فایل ، حجم فایل ، اسم فایل و ....
message_typestringنوع داده ارسالی کاربر را مشخص می‌کند که در این نوع پیام مقدار FILE است.
room_idstringشناسه منحصربفرد کاربر است.

10 .ارسال فایل و متن

پارامترنوعتوضیحات
messagestringمحتوای متن ارسالی ربات است
attachmentanyمحتوای فایل ارسالی است که شامل توکن فایل ، حجم فایل ، اسم فایل و ....
message_typestringنوع داده ارسالی را مشخص می‌کند که در این نوع پیام مقدار FILE_TEXT است.
room_idstringشناسه منحصربفرد کاربر است.

11 .ارسال مکان

پارامترنوعتوضیحات
locationanyمحتوای مکان ارسالی است که شامل طول و عرض جغرافیایی است
message_typestringنوع داده ارسالی را مشخص می‌کند که در این نوع پیام مقدار LOCATION است.
room_idstringشناسه منحصربفرد کاربر است.

12 .ارسال مخاطبین

پارامترنوعتوضیحات
contactanyمحتوای مخاطب ارسالی است که شامل نام ،نام خانوادگی ، شماره تماس و .... می باشد
message_typestringنوع داده ارسالی را مشخص می‌کند که در این نوع پیام مقدار CONTACT است.
room_idstringشناسه منحصربفرد کاربر است.

13 .ارسال استیکر

پارامترنوعتوضیحات
attachmentanyمحتوای ستیکر ارسالی است که شامل توکن استیکر ، حجم استیکر ، اسم استیکر و ....
message_typestringنوع داده ارسالی کاربر را مشخص می‌کند که در این نوع پیام مقدار STICKER است.
Additional_typenumberعدد ۴ می باشد
room_idstringشناسه منحصربفرد کاربر است.