ارسال پیام از طرف ربات

برای ارسال پیام به کاربران ربات،‌ باید پارامترهای لازم proto را به صورت POST به آدرس https://api.igap.net/botland/v1/api ارسال نمایید.

این آدرس یک query param با کلید actionId قبول می کند که مقدار آن برابر یکی از actionId های موجود است.

لازم به ذکر است که در قسمت body درخواست باید یک proto کد شده (serialized) ارسال گردد.


زمانی که می خواهید پیامی را به کاربر ارسال نمایید، باید پارامترهای پروتو مخصوص درخواست خود را پر نمایید و آن را به صورت کد شده به آدرس بالا و با متد پست ارسال نمایید.

const message = new ChatSendMessage() ;
message.setMessage('hello user');
message.setRoomId('userRoomId');
const data = message.serializeBinary();
const actionId = 201;
const headers = {
Authorization: "Bearer {{YOUR_BOT_TOKEN}}"
}
axios.post(`https://api.igap.net/botland/v1/api?actionId=${actionId}`, message , headers);

حال شما می توانید از متد های موجود در فایل proto مورد نظر برای ارسال بخش های مختلف درخواست خود استفاده کنید.

نکته: در استفاده از پروتو ها متد setRequest تیاز نیست.


برای ارسال پیام به کانال از پروتو ChannelSendMessage استفاده نمایید

const message = new ChannelSendMessage() ;
message.setMessage('hello user');
message.setRoomId('channelRoomId');
const data = message.serializeBinary();
const actionId = 410;
const headers = {
Authorization: "Bearer {{YOUR_BOT_TOKEN}}"
}
axios.post(`https://api.igap.net/botland/v1/api?actionId=${actionId}`, message , headers);

برای ارسال پیام به گروه از پروتو GroupSendMessage استفاده نمایید

const message = new GroupSendMessage () ;
message.setMessage('hello user');
message.setRoomId('groupRoomId');
const data = message.serializeBinary();
const actionId = 310;
const headers = {
Authorization: "Bearer {{YOUR_BOT_TOKEN}}"
}
axios.post(`https://api.igap.net/botland/v1/api?actionId=${actionId}`, message , headers);