انواع پیام های دریافتی

انواع پیام‌هایی که از طرف آیگپ به آدرس webhook ربات شما ارسال می‌شود، به شرح ذیل است:


پروتو ChatSendMessage


پارامتر های پروتو ChatSendMessage:

پارامترنوعتوضیحات
room_idStringشناسه منحصربفرد کاربر عضو شده در ربات، که برای ارتباط ربات با آن کاربر از آن استفاده می‌شود
room_messageanyیک proto است که شامل محتوای پیام کاربر است . در ادامه برای هر نوع پیام جداگانه توضیح داده میشود1. دریافت پیام متنی

پارامترنوعتوضیحات
messagestringمحتوای متن ارسالی کاربر
message_typestringنوع داده ارسالی کاربر را مشخص می‌کند که در این نوع پیام مقدار TEXT است.
message_idstringشناسه منحصربفرد پیام ارسال شده از طرف کاربر است
extra_typestringنمایش میدهد که پیام از سمت کاربر ، گروه و یا کانال آمده است
authoranyیک آرایه از نوع json است که برای دسترسی به مشخصات مبدا پیام استفاده می شود

2. دریافت تصویر

پارامترنوعتوضیحات
Attachmentanyمحتوای عکس ارسالی کاربر است که شامل توکن عکس ، حجم عکس ، اسم عکس و ....
message_typestringنوع داده ارسالی کاربر را مشخص می‌کند که در این نوع پیام مقدار IMAGE است.
message_idstringشناسه منحصربفرد پیام ارسال شده از طرف کاربر است
extra_typestringنمایش میدهد که پیام از سمت کاربر ، گروه و یا کانال آمده است
authoranyیک آرایه از نوع json است که برای دسترسی به مشخصات مبدا پیام استفاده می شود

3. دریافت متن و تصویر

پارامترنوعتوضیحات
messagestringمحتوای متن ارسالی کاربر
Attachmentanyمحتوای عکس ارسالی کاربر است که شامل توکن عکس ، حجم عکس ، اسم عکس و ....
message_typestringنوع داده ارسالی کاربر را مشخص می‌کند که در این نوع پیام مقدار IMAGE_TEXT است.
message_idstringشناسه منحصربفرد پیام ارسال شده از طرف کاربر است
extra_typestringنمایش میدهد که پیام از سمت کاربر ، گروه و یا کانال آمده است
authoranyیک آرایه از نوع json است که برای دسترسی به مشخصات مبدا پیام استفاده می شود

4. دریافت فیلم

پارامترنوعتوضیحات
Attachmentanyمحتوای فیلم ارسالی کاربر است که شامل توکن فیلم ، حجم فیلم ، اسم فیلم و ....
message_typestringنوع داده ارسالی کاربر را مشخص می‌کند که در این نوع پیام مقدار VIDEO است.
message_idstringشناسه منحصربفرد پیام ارسال شده از طرف کاربر است
extra_typestringنمایش میدهد که پیام از سمت کاربر ، گروه و یا کانال آمده است
authoranyیک آرایه از نوع json است که برای دسترسی به مشخصات مبدا پیام استفاده می شود

5. دریافت فیلم و متن

پارامترنوعتوضیحات
messagestringمحتوای متن ارسالی کاربر
Attachmentanyمحتوای فیلم ارسالی کاربر است که شامل توکن فیلم ، حجم فیلم ، اسم فیلم و ....
message_typestringنوع داده ارسالی کاربر را مشخص می‌کند که در این نوع پیام مقدار VIDEO_TEXT است.
message_idstringشناسه منحصربفرد پیام ارسال شده از طرف کاربر است
extra_typestringنمایش میدهد که پیام از سمت کاربر ، گروه و یا کانال آمده است
authoranyیک آرایه از نوع json است که برای دسترسی به مشخصات مبدا پیام استفاده می شود

6. دریافت موزیک

پارامترنوعتوضیحات
Attachmentanyمحتوای موزیک ارسالی کاربر است که شامل توکن موزیک ، حجم موزیک ، اسم موزیک و ....
message_typestringنوع داده ارسالی کاربر را مشخص می‌کند که در این نوع پیام مقدار AUDIO است.
message_idstringشناسه منحصربفرد پیام ارسال شده از طرف کاربر است
extra_typestringنمایش میدهد که پیام از سمت کاربر ، گروه و یا کانال آمده است
authoranyیک آرایه از نوع json است که برای دسترسی به مشخصات مبدا پیام استفاده می شود

7. دریافت موزیک و تصویر

پارامترنوعتوضیحات
messagestringمحتوای متن ارسالی کاربر
Attachmentanyمحتوای موزیک ارسالی کاربر است که شامل توکن موزیک ، حجم موزیک ، اسم موزیک و ....
message_typestringنوع داده ارسالی کاربر را مشخص می‌کند که در این نوع پیام مقدار AUDIO_TEXT است.
message_idstringشناسه منحصربفرد پیام ارسال شده از طرف کاربر است
extra_typestringنمایش میدهد که پیام از سمت کاربر ، گروه و یا کانال آمده است
authoranyیک آرایه از نوع json است که برای دسترسی به مشخصات مبدا پیام استفاده می شود

8. دریافت صوت

پارامترنوعتوضیحات
Attachmentanyمحتوای صوت ارسالی کاربر است که شامل توکن صوت ، حجم صوت ، اسم صوت و ....
message_typestringنوع داده ارسالی کاربر را مشخص می‌کند که در این نوع پیام مقدار VOICE است.
message_idstringشناسه منحصربفرد پیام ارسال شده از طرف کاربر است
extra_typestringنمایش میدهد که پیام از سمت کاربر ، گروه و یا کانال آمده است
authoranyیک آرایه از نوع json است که برای دسترسی به مشخصات مبدا پیام استفاده می شود

9. دریافت فایل

پارامترنوعتوضیحات
Attachmentanyمحتوای فایل ارسالی کاربر است که شامل توکن فایل ، حجم فایل ، اسم فایل و ....
message_typestringنوع داده ارسالی کاربر را مشخص می‌کند که در این نوع پیام مقدار FILE است.
message_idstringشناسه منحصربفرد پیام ارسال شده از طرف کاربر است
extra_typestringنمایش میدهد که پیام از سمت کاربر ، گروه و یا کانال آمده است
authoranyیک آرایه از نوع json است که برای دسترسی به مشخصات مبدا پیام استفاده می شود

10. دریافت فایل و متن

پارامترنوعتوضیحات
messagestringمحتوای متن ارسالی کاربر
Attachmentanyمحتوای فایل ارسالی کاربر است که شامل توکن فایل ، حجم فایل ، اسم فایل و ....
message_typestringنوع داده ارسالی کاربر را مشخص می‌کند که در این نوع پیام مقدار FILE_TEXT است.
message_idstringشناسه منحصربفرد پیام ارسال شده از طرف کاربر است
extra_typestringنمایش میدهد که پیام از سمت کاربر ، گروه و یا کانال آمده است
authoranyیک آرایه از نوع json است که برای دسترسی به مشخصات مبدا پیام استفاده می شود

11. دریافت مکان

پارامترنوعتوضیحات
locationanyمحتوای مکان ارسالی کاربر است که شامل طول و عرض جغرافیایی است
message_typestringنوع داده ارسالی کاربر را مشخص می‌کند که در این نوع پیام مقدار LOCATION است.
message_idstringشناسه منحصربفرد پیام ارسال شده از طرف کاربر است
extra_typestringنمایش میدهد که پیام از سمت کاربر ، گروه و یا کانال آمده است
authoranyیک آرایه از نوع json است که برای دسترسی به مشخصات مبدا پیام استفاده می شود

12. دریافت مخاطبین

پارامترنوعتوضیحات
contactanyمحتوای مخاطب ارسالی کاربر است که شامل نام ،نام خانوادگی ، شماره تماس و .... می باشد
message_typestringنوع داده ارسالی کاربر را مشخص می‌کند که در این نوع پیام مقدار CONTACT است.
message_idstringشناسه منحصربفرد پیام ارسال شده از طرف کاربر است
extra_typestringنمایش میدهد که پیام از سمت کاربر ، گروه و یا کانال آمده است
authoranyیک آرایه از نوع json است که برای دسترسی به مشخصات مبدا پیام استفاده می شود

13. دریافت استیکر

پارامترنوعتوضیحات
Attachmentanyمحتوای ستیکر ارسالی کاربر است که شامل توکن صوت ، حجم صوت ، اسم صوت و ....
message_typestringنوع داده ارسالی کاربر را مشخص می‌کند که در این نوع پیام مقدار STICKER است.
message_idstringشناسه منحصربفرد پیام ارسال شده از طرف کاربر است
extra_typestringنمایش میدهد که پیام از سمت کاربر ، گروه و یا کانال آمده است
authoranyیک آرایه از نوع json است که برای دسترسی به مشخصات مبدا پیام استفاده می شود
Additional_typenumberعدد ۴ می باشد