دانلود

برای دریافت تصویر، ویدیو، فایل صوتی، صدا و ...ابتدا باید توکن و سایز آن را با استفاده از ()getAttachment().getToken و ()getAttachment().getSize از پروتو مربوطه دریافت و سپس با استفاده از پروتو FileDownload فایل آن را دریافت نمایید.

async fileDownload(token: string, size: number): Promise<any> {
let arr: any = [];
let limitSize = 0;
while (limitSize < size) {
const download = new FileDownload
download.setToken(token)
download.setOffset(limitSize)
download.setMaxLimit(10000)
const actionId = 705;
const headers = {
Authorization: "Bearer {{YOUR_BOT_TOKEN}}"
}
const downloadApi = await axios.post(`https://api.igap.net/botland/v1/api?actionId=${actionId}`, download , headers)
const downloadByte = downloadApi.getBytes();
arr.push(downloadByte)
limitSize = limitSize + 10000;
}
return Buffer.concat(arr);
}